POLITYKA PRYWATNOŚCI

polityka prywatności

Przedsiębiorstwo Bizmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie będąc świadoma potrzeby ochrony poufności i prywatności powierzonych jej informacji przez swoich Klientów, a także chcąc zapewnić odpowiednią ochronę i właściwe wykorzystywanie danych osobowych postanawia przedstawić Politykę Prywatności obowiązującą na stronie internetowej www.bizmet.pl, a także w procesie realizacji zamówień i obsługi posprzedażowej.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujmy, iż:

 1. Użytkownik ww. strony internetowej oraz osoba odwiedzająca witrynę www.bizmet.pl zobowiązują się do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.bizmet.pl. W związku z tym Użytkownicy proszeni są o okresowe sprawdzanie treści niniejszego oświadczenia w celu zapoznania się z jej ewentualnymi zmianami.
 3. Administrator jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na wyżej wskazanej stronie internetowej. Zawartość powyższej witryny, w szczególności jej forma, a także treść podlega prawom autorskim przysługującym Przedsiębiorstwu Bizmet Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie. Ewentualne wykorzystywanie treści lub zdjęć umieszczonych na stronie www.bizmet.pl odbywać się może wyłącznie na ˜ściśle określonych warunkach, uzgodnionych wcześniej z Administratorem.
 4. Administrator informuje, iż przeglądanie ww. strony internetowej może wygenerować
  na komputerze Użytkownika tzw. cookies, czyli pliki, które pozwalają automatycznie rozpoznać komputer Użytkownika przy następnej wizycie.  W wypadku gdy Użytkownik nie zamierza otrzymywać plików cookies, obowiązany jest skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała pliki cookies lub je blokowała.
 5. Administratorem danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Bizmet Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. M. Drzymały 1, 77-400 Złotów, NIP 767-14-47-080, REGON 570781390, tel. 67 263 29 45,
  e-mail: biuro.zlotow@bizmet.pl
 6. Dane uzyskiwane od Użytkowników przez formularz kontaktowy będą wykorzystywane przez Administratora jedynie w celu uzyskania przez Użytkownika odpowiedzi na zgłoszenie zawarte
  w formularzu kontaktowym.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia oferty, wykonania umowy oraz obsługi gwarancyjnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 b) RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem sporządzenia takiej oferty i/lub zawarcia umowy i jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych nie zostanie sporządzona oferta i/lub nie zostanie zawarta umowa.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane w celu realizacji umowy do:
 • producentów oferowanych towarów,
 • podwykonawców współpracujących z Administratorem.
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres 10 lat.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do informacji
 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do "bycia zapomnianym",
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
 1. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2˙00-193 Warszawa).